POSKA – VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Následující obchodní podmínky se týkají užívání reservačního systému Reservanto a veškerých produktů, webových stránek www.reservanto.cz, informací a služeb s tím souvisejících (dále souhrnně jako Reservanto). Společnost Mersite Systems s.r.o. (dále také jako „My“, „Nás“, „Naše“) je vlastníkem a provozovatelem produktu/webové služby Reservanto, včetně jeho obsahu.

Používáním Reservanto souhlasíte s těmito obchodními podmínkami. Společnost Mersite Systems s.r.o. si vyhrazuje právo na provedení nutných změn obchodních podmínek, bude-li to situace vyžadovat (např. změny právního či technického charakteru), a to bez předchozího upozornění. Nejaktuálnější verze obchodních podmínek bude k dispozici na webových stránkách www.reservanto.cz.

Všeobecné podmínky a užívané pojmy

Reservanto mohou užívat veškeré osoby (dále také jako „Uživatel“, „Vy“, Váš“), které mají právo uzavírat smlouvy dle platných zákonů a jsme oprávněni požadovat jako doložení těchto požadavků formou identifikačních, kontaktních a dalších osobních údajů. Smluvní podmínky upravují vztah mezi Námi (Mersite Systems, s.r.o.) a Uživateli. Není povoleno žádné další osobě z tohoto vztahu jakkoliv těžit.

Jestliže jakýkoli soud dospěje k rozhodnutí, že některé z ustanovení obsaženích v těchto podmínkách je neplatné, tak společnost Mersite Systems s.r.o. toto ustanovení vyjme. Ostatní ustanovení těchto obchodních podmínek však zůstanou i nadále v platnosti.

Po dohodě s naším obchodním oddělením a uživatelem lze individuálně upravit smluvní vztah a obchodní podmínky dodatečnými smluvními dokumenty.

Pojmem „Zákazník“ v těchto obchodních podmínkách máme na mysli zákazníky Uživatele systému Reservanto, se kterými má Uživatel svůj vlastní obchodní a smluvní vztah.

Prohlašujete a zaručujete, že všechny vámi poskytnuté informace při použití systému Reservanto a služeb s tím spojených jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné, a budete udržovat a rychle aktualizovat své údaje tak, aby byly vždy pravdivé, přesné, aktuální a úplné. Jste zodpovědní za udržování kontroly nad přístupem k vašemu účtu, včetně přihlašovacích údajů a hesla, a jste zodpovědní za všechny činnosti, které vzniknou ve spojení na nebo prostřednictvím vašeho účtu. Neneseme odpovědnost za jakoukoliv finanční ztrátu, újmu nebo poškození vás, vaší společnosti ani třetí strany, včetně vašich zákazníků.

Nabízené varianty Reservanto

a) Bezplatná varianta Basic

Všem uživatelům nabízíme možnost bezplatně používat základní variantu rezervačního systému Reservanto. Uživatelé však už v základní variantě získávají možnost mít neomezený počet rezervací, zákazníků i poskytovaných služeb. I varianta Basic nabízí možnost využívat nadstandardní služby, které podléhají zpoplatnění. Těmito volitelnými službami jsou např. SMS upomínky zákazníkům, SMS reporty o změnách, platební brána aj., dle platného ceníku. Uživatel může, ale nemusí těchto nadstandardních služeb využívat.

b) Placené varianty Lite, Professional a Premium

Jedná se o varianty nabízející další portfolio služeb, které rozšiřují možnosti a vlastnosti systému Reservanto. Tyto varianty jsou zpoplatněny dle platného ceníku uvedeného na našich webových stránkách. Vyhrazujeme si právo na změnu cen s ohledem na aktuální tržní či obchodní situaci.

Smlouva, fakturace, možnost vrácení peněz a ukončení smluvního vztahu

Závazný smluvní vztah mezi Námi a Vámi vzniká v okamžiku provedení registrace a současným odsouhlasením smluvních podmínek. Bez odsouhlasení smluvních podmínek nelze náš systém Reservanto používat. V případě, že si zákazník zvolí placenou variantu Lite, Professional nebo Premium, je povinen ve splatnosti uhradit zaslanou výzvu k úhradě. V případě, že tak neučiní, bude mu varianta ponížena na základní variantu Basic. Frekvenci fakturačního období si zákazník může zvolit rovnou v objednávce, nebo později v nastavení systému, a to měsíční, kvartální, pololetní či roční. V případě volby roční fakturace uživatel získá z každého jednoho roku 2 měsíce provozu zdarma. Přibližně dva týdny před koncem každého fakturačního období uživatel obdrží výzvu k úhradě a po jejím uhrazení automaticky dojde k prodloužení. Uživatel má kdykoliv možnost změnit frekvenci fakturace a tato změna se projeví v následujícím fakturačním období, nikoliv však zpětně.

Jste-li nový uživatel, máte možnost využít (a to maximálně jednou, není-li dohodnuto jinak) bezplatného období prvních 21 dní od objednání placené varianty. Každý uživatel, resp. podnikatelský subjekt má tak možnost si ověřit funkčnost, kvalitu a možnosti i u placených variant produktu Reservanto. Uživatel má také nárok na ukončení smluvního vztahu, došlo-li k prokazatelnému pochybení na naší straně z důvodů uvedených níže. Ukončením smluvního vztahu ze strany uživatele nevzniká nárok na vrácení uhrazených peněz. Není ani možné při stornování roční platby požadovat dva měsíce provozu zdarma, které dáváme jako bonus k této formě úhrady.

Nárok na ukončení smluvního vztahu a vrácení uhrazených peněz má uživatel také v případě opakovaných vážných technických problémů či neposkytnutí placených služeb. Tento nárok podléhá přezkoumání ze strany Reservanto a vyhrazujeme si právo na zamítnutí žádosti.

Podmínky používání služeb

Následující odstavce vymezují povolené možnosti používání našich služeb. Používání jiným způsobem, než je povoleno, znamená porušení těchto podmínek a může znamenat omezení nebo přerušení poskytovaných služeb.

Uživatel se zavazuje, že:

  • nebude prostřednictvím stránek Reservanto rozšiřovat žádné materiály či názory, které jsou vulgární, výhružné, pomlouvačné, rasistické, hrubé, sexistické, urážlivé, neetické, zdraví škodlivé, pornografické či jakkoliv jinak nezákonné anebo souvisí s omezování osobních svobod lidí i zvířat
  • nebude v žádném případě používat postupy či materiály, které jakýmkoliv způsobem porušují, narušují či poškozují práva (včetně práva na duševní vlastnictví, utajení a soukromí) společnosti Mersite Systems s.r.o., systému Reservanto a práva ostatních
  • nebude jednat výhružně, nebude způsobovat nepříjemnosti či strach nám ani ostatním
  • nebude bez výslovného souhlasu zákonného vlastníka práv zveřejňovat či jakkoliv jinak zpřístupňovat díla či materiály, ke kterým nemáte vlastnická práva
  • nebude za účelem propagace rezervačního systému Reservanto využívat spam
  • provádět činnosti, které by mohly jakkoliv omezit či ohrozit funkčnost a bezpečnost stránek Reservanto i služeb s tím spojených, včetně překonání či pokusu o překonání nastavených omezení jednotlivých služeb a vlastností Reservanto
  • bude zodpovědně dodržovat všechny platné místní, státní, federální, provinční a teritoriální zákony, pravidla a předpisy týkající se vývozu nebo dovozu výrobků, služeb, software, osobních a technických údajů bez ohledu na jurisdikci, ve které se nachází.
  • bere na vědomí, že veškeré činnosti, které provádí prostřednictvím Reservanto vůči třetím stranám, včetně platby a dodání zboží či služeb, dohodnutých podmínek, záruk a dalších činností, jsou výhradně mezi vámi a vaším zákazníkem. Nejsme odpovědní za jakoukoliv ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku jakýchkoli činností.

Důvěrné informace a Vlastnická práva

Reservanto obsahuje vlastnické a důvěrné informace, které jsou chráněny platnými zákony o duševním vlastnictví a dalšími zákony. Veškerý obsah a informace mohou být chráněny autorskými právy, ochrannými známkami, servisními známkami, patenty nebo jinými vlastnickými právy a zákony. Není povoleno jakkoliv upravovat, pronajímat, půjčovat, prodávat, distribuovat nebo vytvářet odvozená díla na základě obsahu dostupného prostřednictvím služeb Reservanto, bez písemného povolení vlastníka obsahu. Nechceme dostávat jakékoliv důvěrné či zákonem chráněné informace, kromě osobních údajů, s jejichž uchováním uživatel souhlasí v rámci registrace. V případě, že zjistíte jakékoliv porušení stanovených podmínek, zavazujete se nás o tom bez prodlení informovat.

Zpracování dat a odpovědnost za data

Veškeré informace, které o Vaší osobě zadáte na našich stránkách, používáme tak, jak je v dané části uvedeno. Zpracování dat podléhá zásadám o ochraně osobních údajů, uvedených rovněž na našich stránkách. Můžete nás požádat, abychom vyjmuli Vaše data po skončení naší spolupráce z databáze. K tomu prosím pošlete žádost z aktuálního e-mailu, který je platný v rámci registrace na Reservanto. Přebíráte také odpovědnost za data Vašich klientů, která můžete shromažďovat prostřednictvím Reservanto. Jen vy jste zodpovědní za dodržování platných zákonů týkajících se zacházení s osobními údaji.

Ujednání

Nejsme jakkoliv odpovědní za jakékoliv škody způsobené uživateli nebo třetí straně, ať přímé nebo nepřímé, které souvisejí přímo či náhodně s používáním našich služeb či produktů. Využívání našich služeb je pouze na vaší odpovědnosti a s tím také plně souhlasíte.